Produkt dnia
Bindownica Bind-It-All v2
Bindownica Bind-It-All v2
325,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Craft4YouPostanowienia Ogólne


Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w sklepie internetowym Craft4You. W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest:

JOD Joanna Dudko-Wojtyńska

ul.Asesora 84,

80-119 Gdańsk

PeKaO SA nr konta: 68 1240 5442 1111 0000 5377 2615

NIP: 7421963892

Regon: 22026864

Zgłoszony do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

Kontakt bezpośredni:

Telefon: 608681410

email: asia@craft4you.pl

zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:


§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie.
Serwisie– należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową artykułów do rękodzieła artystycznego, w szczególności do scrapbookingu, za pośrednictwem serwisu www.craft4you.pl
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Serwisu www.craft4you.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji jest Rejestracja (założenie Konta Indywidualnego) w Serwisie oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu w całości.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, np.: przeglądarka FireFox, Opera, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
  z Serwisu.
 3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu, oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny są cenami w walucie polskiej PLN zawierającymi podatek VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz rejestracja (założenie Konta Indywidualnego) w Serwisie.

 2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym wymagane jest podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji. Do Rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego konta e-mail oraz ustanowienie hasła do indywidualnego Konta Klienta.

 3. W celu złożenia zamówienia Użytkownik musi dokonać następujących czynności:

  - zalogować się w Serwisie

  - dokonać wyboru produktów z oferty Serwisu i przenieść je do koszyka

  - wybrać metodę płatności i dostawy

  - wybrać formę dowodu zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu

 4. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

 5. Sprzedający niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Kupującego.

 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się zgodnie z wyborem przewoźnika przez Kupującego.

 7. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury VAT lub paragonu, w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za rzeczy będące przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

 9. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 10. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Kupujący podpisze formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na adres Sprzedającego wraz z produktami, których odstąpienie od umowy dotyczy.

  Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Kupującego w sposób dostateczny.

 11. Sprzedający, w przypadku wykonania przez Kupującego prawa do odstąpienia od umowy zwraca Kupującemu niezwłocznie,lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do Kupującego z zastrzeżeniem punktem 14 niniejszego paragrafu.

 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 14. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 15. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Kupującemu potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu e-mail.

 16. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: asia@craft4you.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu; Craft4You, ulica Asesora 84, 80-119 Gdańsk

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

 • przedmiot reklamacji

 • przyczynę reklamacji

 • podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.

 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 1. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

 1. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronach Serwisu

 

§6 Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

 1. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl